Web Disclosure – Summary in Swedish

Sammanfattning

Product name:
Procuritas Capital Investors VII 

Legal entity identifier: 
Procuritas Capital Investors VII (E)  AB, Swedish Reg. No. 559325-9111 
Procuritas Capital Investors VII (D) AB, Swedish Reg. No. 559325-9103 
Procuritas Capital Investors VII Co-Investment AB, Swedish Reg. No. 559366-4138 

b) Inga mål för hållbar investering:

Den finansiella produkten främjar miljömässiga eller sociala egenskaper men har inte som mål att göra hållbara investeringar. 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper:

Procuritas Capital Investors VII (”fonden”) är en fond som främjar miljömässiga och sociala egenskaper men förbinder sig inte att göra hållbara investeringar. Fonden kommer att allokera alla sina investeringar i tillgångar som är inriktade på miljömässiga och sociala egenskaper som inte betraktas som hållbara investeringar. Fonden kommer att främja följande miljömässiga och sociala egenskaper: 

  • Fonden utesluter investeringar i branscher som finns listade under ”Undantag” i Procuritas policy för ansvarsfulla investeringar och förvaltarskap.
  • Fonden tillämpar sin policy för hållbarhetsrisker när den fattar investeringsbeslut om denna produkt.
  • Fonden utesluter investeringar där det föreligger (ohanterliga) hållbarhetsrisker.
  • Fonden tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.
  • Fonden utesluter investeringar där det föreligger (ohanterliga) huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.
  • Fonden gör en positiv screening av investeringar med stor potential att förbättra sina ESG-resultat.
  • Fonden stödjer investeringar i att förbättra sin ESG-prestanda.

d) Investeringsstrategi:

Fondens investeringsstrategi följer tydligt definierade investeringskriterier som investeringsmöjligheterna granskas mot. Procuritas anser att det är väsentligt att göra effektiva förbättringar i ledningen och verksamheten kort efter att ett förvärv har slutförts. Procuritas tillämpar ett ansvarsfullt förhållningssätt till hållbarhet genom att proaktivt investera i och förbättra varje portföljbolags miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade påverkan (ESG). Procuritas anser att detta tillvägagångssätt bidrar till att upptäcka nya affärsmöjligheter och ökar portföljbolagens konkurrenskraft och värde. 

e) Andel av investeringar:

Fonden strävar efter att allokera alla sina investeringar i tillgångar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper men som inte klassificeras som hållbara investeringar. 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper:

De miljömässiga och sociala kriterierna övervakas kontinuerligt från början och under hela ägandet av portföljbolaget. Procuritas engagerar sig proaktivt och samlar in indikatorer om portföljbolagen för att övervaka om portföljbolagen upprätthåller fondens miljömässiga och sociala egenskaper. 

g) Metoder:

Metodiken som används för att mäta hur de sociala eller miljömässiga egenskaperna uppfylls omfattar rapporteringskrav och styrelsemedlemskap i varje portföljföretag. Alla portföljföretag i fonden kommer att ha utsedda styrelseledamöter från Procuritas investeringsteam. För att få en baslinje och mäta resultat från år till år, måste företagen även rapportera ESG-indikatorer via ett digitalt datainsamlingsverktyg. 

h) Datakällor och databehandling:

De uppgifter som används erhålls direkt från portföljföretagen via ett digitalt datainsamlingsverktyg.  

i) Begränsningar för metoder och data:

Uppgifternas noggrannhet är en betydande begränsning när portföljföretagen rapporterar själva. För att säkerställa att dessa begränsningar adresseras, granskas de uppgifter som lämnas in via det digitala verktyget översiktligt av medlemmar i Procuritas dealteam. 

j) Due diligence:

En ESG-due dilicgence genomförs alltid före ett förvärv. I denna identifieras potentiella ESG-utmaningar och risker samt i vilken utsträckning målbolaget tar hänsyn till och aktivt försöker minska dessa ESG-riskerna eller ta till vara på ESG-möjligheter i sin verksamhet. 

k) Policyer för aktieägarengagemang:

Fonden strävar efter att engagera sig direkt i portföljbolagen genom styrelserepresentation. En ansvarsfull investeringsstrategi, förvaltarskap samt aktiv vägledning och övervakning av portföljbolagens utveckling inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG-områden) är väsentliga åtgärder för att uppnå Procuritas mål. 

l) Valt referensvärde:

Inget index har valts som referens för att mäta uppfyllnad av egenskaperna.